رِند از کجا اومده؟


ما اینجا درباره انتخاب اسم رِند برای فروشگاه اینترنتی و برند خود می‌گوییم،
شاید برای شما هم جالب باشد

اولین چیزی که با شنیدن کلمه رند به ذهن شما میاد چی هست؟

اگه نگاهی به لغتنامه بیندازیم خواهیم دید که کلمه رند به معنی لاابالی،محیل، زیرک و انسان بی قید و بند و بی سروپا هست. این کلمه در ابتدا کاملا بار منفی داشته اما به واسطه دو شاعر نامی این بار منفی تغییر کرده! نخستین بار سنایی در دیوان خود به معنای جدیدی از رندی پرداخت و بار مثبتی به این کلمه اختصاص داد:

هر چه اسبابست آتش در زن و خرم‌نشین
 
رندی و ناداشتــی به روز رستاخیـز را
 
زاهـدان و مصلحـــان مـر نزهـــت فردوس را
 
ویـن گروه لاابالی جان عشق انگیز را
 
بعد از آن در اشعار شاعران مختلف رند به شخصیتی تبدیل شد که مظهر وارستگی و رها بودن از تعلقات دنیایی است.

اما حافظ کسی بود که مفهوم کلمه رند را به یک نظریه عرفانی درباره انسان حقیقی و کامل تبدیل کرد و رندی را مظهری از آزادگی و آزادگی نامید و انسان رند را جویای جمال معنوی دانست.
تکرار کلمه رند آن هم بیش از ۸۰ مرتبه در دیوان حافظ نشان از اهمیت بالای این نظریه برای این شاعر نامی است.

:

رِند از کجا اومده؟


ما اینجا درباره انتخاب اسم رِند برای فروشگاه اینترنتی و برند خود می‌گوییم،
شاید برای شما هم جالب باشد

اولین چیزی که با شنیدن کلمه رند به ذهن شما میاد چی هست؟

اگه نگاهی به لغتنامه بیندازیم خواهیم دید که کلمه رند به معنی لاابالی،محیل، زیرک و انسان بی قید و بند و بی سروپا هست. این کلمه در ابتدا کاملا بار منفی داشته اما به واسطه دو شاعر نامی این بار منفی تغییر کرده! نخستین بار سنایی در دیوان خود به معنای جدیدی از رندی پرداخت و بار مثبتی به این کلمه اختصاص داد:

       هر چه اسبابست آتش در زن و خرم‌نشین             رندی و ناداشتــی به روز رستاخیـز را
       زاهـدان و مصلحـــان مـر نزهـــت فردوس را             ویـن گروه لاابالی جان عشق انگیز را
بعد از آن در اشعار شاعران مختلف رند به شخصیتی تبدیل شد که مظهر وارستگی و رها بودن از تعلقات دنیایی است.

اما حافظ کسی بود که مفهوم کلمه رند را به یک نظریه عرفانی درباره انسان حقیقی و کامل تبدیل کرد و رندی را مظهری از آزادگی و آزادگی نامید و انسان رند را جویای جمال معنوی دانست.
تکرار کلمه رند آن هم بیش از ۸۰ مرتبه در دیوان حافظ نشان از اهمیت بالای این نظریه برای این شاعر نامی است.

:

ما رندی را انتخاب کردیم

شخصیت برند رِند

 

دلیل انتخاب کلمه رند به عنوان برند پوشاک به دلیل تغییر جذاب این کلمه در طول دوران هست.
انسان رند خودش را همانگونه که هست دوست دارد و از چیزهایی که ممکن از عیب و نقص به نظر برسد زیبایی خلق می‌کند. رندی یک سبک زندگی است که برند رند دوست دارد رواج دهنده آن باشد.
لباس‌های برند رند در عین سادگی ساختارشکنی غیرقابل پیش‌بینی دارد که به زیبایی آن می‌افزاید. رند برای خلق یک طراحی زیبا از هیچ باید و نبایدی پیروی نمی‌کند اما با رعایت سادگی برای کاراکترهای مختلف و متفاوت لباس‌هایی دارد که باعث خوشحالی افراد و هماهنگی ظاهر و باطن آن‌ها می‌شود

ما رندی را انتخاب کردیم

شخصیت برند رِند

 

دلیل انتخاب کلمه رند به عنوان برند پوشاک به دلیل تغییر جذاب این کلمه در طول دوران هست.
انسان رند خودش را همانگونه که هست دوست دارد و از چیزهایی که ممکن از عیب و نقص به نظر برسد زیبایی خلق می‌کند. رندی یک سبک زندگی است که برند رند دوست دارد رواج دهنده آن باشد.
لباس‌های برند رند در عین سادگی ساختارشکنی غیرقابل پیش‌بینی دارد که به زیبایی آن می‌افزاید. رند برای خلق یک طراحی زیبا از هیچ باید و نبایدی پیروی نمی‌کند اما با رعایت سادگی برای کاراکترهای مختلف و متفاوت لباس‌هایی دارد که باعث خوشحالی افراد و هماهنگی ظاهر و باطن آن‌ها می‌شود

تیم ما

 ما یک خانواده هستیم، با نسبت خونی و غیرخونی، که همه ما رند را همچون طفلی می‌دانیم که هر کاری از دستمان بر بیاد برای نگهداری، پرورش و رشد برند رند انجام می‌دهیم.

مونا مرادیان

محمد مرادیان

مهدی پیری

رقیه بهلول

۲۰۲۲
FOUNDING YEAR